top of page
ОБЩИ УСЛОВИЯ
(Общи условия за използване на сайта program4bodyreset.wixsite.com)
 
"Сайт" е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес program4bodyreset.wixsite.com, както и на поддомейн на същия.
 
„Потребител“ е всяко лице, което използва интернет сайта program4bodyreset.wixsite.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.
1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между сайта program4bodyreset.wixsite.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва интернет услугите/информацията, предоставяни чрез "сайта".
 
2. Уеб сайтът program4bodyreset.wixsite.com е информационен портал, който предоставя авторски материали и статии, както и препратки към други сайтове.
 
3. Всички елементи на съдържанието на сайта, включително и не само: текстове, дизайн, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
 
4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, да бъде цитирана или използвана по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие от собствениците на program4bodyreset.wixsite.com
5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви, поместени на страниците на уеб сайта. 
6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.
7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
7.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.
8. Отказ от закупена стока.
8.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от всяка поръчка, направена в сайта, в срок до 14 дни, считано от датата на приемана на стоката от избраните чрез този сайт доставчици като се обади на телефоните публикувани в раздела за контакти на този сайт. 
8.2 Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, стоки, които не са в наличност и са доставени специално по поръчка на потребителя;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:
– да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) /http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
– да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

9. Лични данни, събирани чрез този сайт се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на форми за контакт, бюлетин, оферти или поръчки в сайта, Вие се съгласявате program4bodyreset.wixsite.com да използва и обработва предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

10. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Сайтът не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

11. Сайтът си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

12. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

13. Описаните тук продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Собствениците на "сайта" program4bodyreset.wixsite.com, както и неговите контрагенти, при никакви обстоятелства не носят отговорност за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уеб сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи от възникването на щети.
Program4bodyreset.wixsite.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уеб сайта.

 

Цялата информация на този сайт е предоставена само с информационна цел и не трябва да се тълкува като медицински съвет или инструкция, нито да заменя съветите, предоставени от вашия собствен лекар или друг медицински специалист.

Нашите продукти не са предназначени да диагностицират, лекуват или предотвратяват болести. Ние не отправяме здравни претенции към нашите продукти и препоръчваме да се консултирате с квалифициран лекар преди да консумирате или преди да си изготвите план за лечение на дадена болест или заболяване. Особено важно е за бременни, кърмещи, хронично болни, възрастни хора или лица под 18-годишна възраст да обсъдят употребата на тези продукти с лекар преди консумация.

 

Резултатите, докладвани или представени на този уебсайт, не е задължително да се появят при всички хора.


Този уеб сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 
bottom of page